Vedtektene

VEDTEKTER FOR VESTRE BALSFJORD GRUNNEIERLAG SA

Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 – Samvirkelova

 § 1 Grunneierlaget

Vestre Balsfjord Grunneierlag SA (senere kalt grunneierlaget eller laget) er et samvirkeforetak. Medlemmene har ikke personlig ansvar for grunneierlagets forpliktelser. Medlemmene er andelseiere i grunneierlaget.

Foretaket har sitt forretningskontor i Balsfjord kommune.

§ 2 Formål

Vestre Balsfjord grunneierlags formål er samle grunneiere og rettighetshavere i området for i fellesskap å forvalte utmarksressursene som en del av landbruksnæringen, samt å tilgodese medlemmenes og den øvrige befolknings interesser i utmarka.

Grunneierlaget skal sørge for en god og bærekraftig forvaltning av storvilt, småvilt og fiske på lagets område med sikte på best mulig økonomisk utbytte for andelseierne. Forvaltningen skal ha som siktemål å bevare vilt- og fiskeressursene på lang sikt.

Grunneierlaget kan også arbeide for andelseiernes interesser i saker som angår friluftsliv, naturvern og arealplansaker.

§ 3 Geografisk avgrensning

Grunneierlagets område er begrenset slik: Fra Sjånes gnr 48 bnr 5, til Holmstad gnr 52 bnr 10, videre til Grønåsen nedre gnr 53 bnr 1, derfra til Skrean langs gamle kommunegrense mot Malangen til gnr 63 bnr 8 og 9. Videre langs fjorden til Sjånes gnr 48 bnr 5.

§ 4 Andelseiere

Grunneiere innenfor lagets område som eier eller disponerer minst 20 dekar areal med jaktrett og/eller eier eller disponerer strandlinje med fiskerett kan opptas som andelseiere i laget.

Innmelding skjer ved underskrift av innmeldingserklæring til grunneierlaget. Det skal gå fram av innmeldingserklæringen hvilke utmarksrettigheter laget påtar seg forvaltning av og hvilke rettigheter og plikter medlemsskapet omfatter.

Medlemskapet skal lyde på navn og eiendom. Medlemskapet kan ikke skilles fra eiendommen. Ved eierskifte skal laget varsles og ny eier må skriftlig bekrefte at medlemskapet skal opprettholdes.

Laget skal føre medlems- andelseierregister som skal være à jour til enhver tid. Ny andelseier føres inn uten ugrunnet opphold. Andelseierne utøver medlemsrettigheter fra den dagen de er innført i medlemsregisteret.

§ 5 Andeler i grunneierlaget

Andelseierne får tildelt andeler for de jakt- og fiskerettigheter som skal forvaltes og omsettes gjennom laget, jfr dog § 11. Antall andeler for den enkelte andelseier beregnes på grunnlag av det areal og eller meter strandlinje med fiskerett laget skal forvalte. Andelene forrentes ikke.

Hver andelseier får en andel pr. påbegynte 100 dekar jaktterreng. I tillegg tildeles en andel pr. påbegynte 100 meter strandlinje i Josefvatn og Vasskjosen.

Andelseiere som har spesielt verdifulle områder eller rettigheter kan i særlige tilfeller tildeles tilleggsandeler på grunnlag av skjønn fra sakkyndig.

Inngår et jordsameie i grunneierlaget er det to alternativer:

 • To eller flere personer kan eie et utmarksareal sammen. De må da oppnevne en person til å representere sameiet, og det får tildelt det antall andeler som sameiets areal gir grunnlag for.
 • To eller flere personer kan eie et utmarksareal sammen. De skal alle føres inn i medlemsregisteret for grunneierlaget, og får tildelt det antall andeler som deres ideelle part i sameiet gir grunnlag for, slik at sameiet samlet sett får tildelt det antall andeler som sameiets areal gir grunnlag for.

Andelene eller medlemskapitalkonti kan ikke pantsettes eller stilles som sikkerhet for medlemmets forpliktelser.

§ 6 Utmelding

En andelseier kan melde seg ut ved skriftlig melding til laget ved styret. Utmelding må skje innen utløpet av kalenderåret og får virkning for det kommende jakt- og fiskeår.

Utmeldt medlem / andelseier er bundet av de avtaler eller forpliktelser laget har overfor tredjemann inntil avtalen utløper eller kan sies opp.

Andelseier som melder seg ut av laget har ikke krav på del av lagets felleskapital eller formue. Vedkommendes jakt- og fiskerettigheter tilbakeføres, eventuelt andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonto utbetales innen tre måneder etter utmelding.

§ 7 Utestenging

Dersom en andelseier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor grunneierlaget eller når andre tungtveiende grunner tilsier det, kan andelseieren etter skriftlig varsel stenges ute fra laget.

Vedtak om utestenging fattes av styret. Vedtaket kan ankes inn for årsmøte, jf Samvirkelova § 23.

Bestemmelsene i § 6 annet og tredje ledd gjelder også ved utestenging av andelseier.

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes innen 1 april hvert år.

Styret sender skriftlig innkalling med minst 14 dagers varsel til hver andelseier vedlagt saksliste, årsmelding og regnskap.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 31. desember året før.

Styret eller minst 1/10 av andelseierne kan kreve at det innkalles til ekstraordinært års- møte med minst 8 dagers skriftlig varsel.

Årsmøtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet.

Årsmøtet behandler de saker som er angitt i innkallingen.

I ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:

 1. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 2. Styrets årsmelding og regnskap.
 3. Godtgjørelse til styret.
 4. Disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret.
 5. Styrets forslag til arbeidsplan.
 6. Valg av
  1. styreleder for ett år
  2. det antall styremedlemmer med varamedlemmer som er på valg.
  3. et nytt medlem til valgkomite på 3 medlemmer.
  4. revisor og fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Videre kan årsmøtet:

 1. Behandle innkomne saker
 2. Foreta vedtektsendringer.
 3. Fatte vedtak om endring av andelsgrunnlaget.
 4. Velge fagutvalg for det enkelte arbeidsfelt, for eksempel viltstellsutvalg, fiskestellsutvalg m.v.
 5. Delegere myndighet til styret og eller fagutvalg.
 6. Velge utsendinger til utmarksmøte i Troms fylke.

Bare andelseiere har møte- og stemmerett i årsmøte. Ektefelle eller samboer kan møte og stemme uten særskilt fullmakt. Er et selskap andelseier kan daglig leder med prokura eller styremedlem som tegner selskapet møte og stemme i årsmøtet.

I årsmøtet har hvert andelseier 1 stemme.

En møtende andelseier kan gis fullmakt til å stemme for en ikke møtende andelseier.

Hvis én andelseier krever det, skal avstemning skje etter gradert stemmerett. Fordelingen av stemmer skjer på følgende måte: Inntil 1 andel gir 1 stemme, inntil 2 andeler gir 2 stemmer og flere enn 2 andeler gir 3 stemmer. Avstemning etter gradert stemmerett kan ikke kreves ved valg.

I saker som gjelder et bestemt avgrenset saksområde, har bare de som har andeler innenfor saksområdet stemmerett.

Alle vedtak i årsmøte skjer med alminnelig flertall av de avgitte stemmer med unntak for vedtak om vedtektsendring og oppløsning jf §§ 11 og 12. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. Dette gjelder ikke ved valg hvor det foretas loddtrekning ved stemmelikhet.

§ 9 Styret

Lagets virksomhet ledes av et styre på inntil 5 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt i nummerorden. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Enhver andelseier plikter å motta valg som medlem eller varamedlem til styret.

Styremedlemmer velges for to år, mens varamedlemmene velges for ett år. Uttredende styremedlem har rett til å nekte gjenvalg for en så lang periode som vedkommende har fungert.

Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.

Styret er ansvarlig for forvaltning og organisering av virksomheten i laget, og skal bl.a:
a. Sørge for betryggende regnskapsføring
b. Tilrettelegge for god økonomistyring og formuesforvaltning
c. Avgi årsmelding med revidert regnskap
d. Utarbeide forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år
e. Organisere utnyttelsen lagets utmarksressurser i samsvar med årsmøtets retningslinjer og med sikte på best mulig økonomisk utbytte for andelseierne.
f. Utarbeide forvaltningsplan for jakt og fiske innen lagets område
g. Anmelde ulovlig jakt og fiske på lagets område.

Andelslaget forpliktes ved underskrift av styrets leder på vegne av laget. Styret kan meddele prokura.

§ 10 Økonomiske forhold

Grunneierlaget skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten.

Årsoverskudd skal settes inn på lagets bankkonto.

Så langt egenkapitalen er forsvarlig, kan årsmøtet innenfor rammen av styrets innstilling vedta utbetaling i henhold til andeler i laget.

For medlemmer som selv disponerer egen jakt og/eller fiske jf § 11, reduseres utdelingen fra laget tilsvarende. Disse andelseierne kan pålegges å dekke en del av lagets administrasjonsutgifter.

§ 11 Egen disponering av jakt og fiske

En andelseier som ønsker å disponere egen jakt- og fiskerett kan søke laget om dette.

Laget kan ikke nekte slik disponering dersom feltet er av en hensiktsmessig størrelse og godt arrondert og ikke deler opp lagets område på en uhensiktsmessig måte.

Når det gjelder egen disponering av storviltjakt er det en forutsetning at feltet er så stort at det gir grunnlag for minst en fellingstillatelse og feltet må fortsatt være en del av lagets storviltforvaltningsområde.

§ 12 Vedtektsendring

Endring i disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer med mindre det etter loven stilles strengere krav, jf Samvirkelova § 54.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av laget krever vedtak i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Til gyldig vedtak kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Oppnås ikke tilstrekkelig flertall kan forslaget vedtas i nytt årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Før oppløsning må alle avtaler og leieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket.

Andelseierne får utbetalt andelsinnskuddet så langt andelskapitalen er i behold. Videre utbetales innestående på medlemskapitalkonto. Gjenværende formue fordeles mellom andelseierne i forhold til omsetning gjennom laget de siste 5 hele regnskapsår før oppløsning.

§ 14 Tvister

Tvister mellom andelseierne eller mellom medlem og laget som har sitt utspring i lagets virksomhet skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger.

Dersom enighet ikke oppnås kan partene bli enige om å avgjøre tvisten ved voldgift med skogansvarlig i Balsfjord kommune som ene-dommer.

Blir partene ikke enige om voldgift avgjøres tvisten av de ordinære domstoler med verneting i den Balsfjord kommune.

§ 15 Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft fra 21.01.2017, sist endret av årsmøtet 28.3.2019.